Visie op de HR Businesspartner

Het HR Ontwikkelhuis heeft een heldere visie op de rol van HR Businesspartner. Deze heldere visie is nodig in een markt die continu in beweging is en waarin belangrijke vraagstukken (zoals cultuur, leiderschap, organisatieveranderingen, war of talent, workforce management) hoog op de strategische agenda staan om als organisatie bestaansrecht te hebben en houden. Oftewel: hoe hebben we invloed op de factor ‘mens’ in organisaties? Daarnaast is er een groeiende behoefte aan geïnterpreteerde kwalitatieve data om tijdig op trends in te kunnen spelen. Beiden behoren tot het vakgebied van HR.

De HR Businesspartner opereert op tactisch/strategisch niveau en heeft een adviserende, creërende en realiserende rol ten aanzien van al deze thema’s. Samen met de lijnmanager is de HR Businesspartner verantwoordelijk voor het goed functioneren van de business. Ervaring leert dat vanuit deze gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid HR beter in staat is om diensten en instrumenten te ontwikkelen die tegemoet komen aan de vraag van de interne klant. Oftewel: durf partner in business te zijn! De HR Businesspartner heeft vier belangrijke opgaven te realiseren

  1. Zorgen dat medewerkers op het juiste moment en op de juiste plaats beschikbaar zijn;
  2. Zorgen dat deze medewerkers over de relevante kwaliteiten beschikken;
  3. Zorgen dat zij zich, door goed werkgeverschap, met motivatie aan de organisatie verbinden;
  4. Zorgen dat zij klaar zijn om in te spelen op de ontwikkeling waar de organisatie in de toekomst voor staat.

De ontwikkeling van de afgelopen jaren en de snelheid waarmee organisaties veranderen om toekomstbestendig te zijn en te blijven laten zien dat er een verschuiving plaatsvindt in het profiel van de HR Businesspartner. Het HR Ontwikkelhuis ziet dit als groeiproces waarbij zij een bijdrage levert om deze herpositionering van de HR Businesspartner op een duurzame manier vorm te geven.

Wat zien wij veranderen in de rol? De nadruk komt meer te liggen op strategische vaardigheden, waarbij de HR Businesspartner vertrekt vanuit de vraag van de business en de context waarin men zich begeeft. Daarbij is voor de HR Businesspartner een signalerende en initiërende rol weggelegd. De HR Businesspartner moet verbindingen leggen door de koers van de organisatie op strategisch niveau te vertalen naar doelstellingen op afdelings- en teamniveau, waarin ook plek gegeven wordt aan de individuele medewerker. Daarbij is het belangrijk dat de HR Businesspartner doorheeft hoe het stakeholdersveld eruit ziet en hoe hij hier invloed op kan uitoefenen.

Bewaren

Daarnaast heeft de HR Businesspartner vaardigheden nodig op het gebied van HR Analytics. Het kunnen vertalen van de kwantitatieve en kwalitatieve data die in ruime mate beschikbaar zijn moet de HR Businesspartner in staat stellen om trends te signaleren en gefundeerde keuzes te maken voor de business. De HR doelstellingen die voortvloeien uit de keuzes die gemaakt zijn in samenspraak met de business moeten vertaald worden in beleid, instrumenten en interventies. Om dit goed te implementeren vraagt dit o.a. van de HR Businesspartner goede projectmanagementvaardigheden.

Het is nodig dat de HR Businesspartner beweging creëert. Het verwerven van inzicht, overtuigen en krijgen van draagvlak is hierbij essentieel. Dat vraagt van de HR Businesspartner effectieve beïnvloedings- en veranderkundige vaardigheden en de vaardigheid om groepsdynamische processen te begeleiden. Dan kan HR ook daadwerkelijk partner in business zijn en toegevoegde waarde bieden!